Beursaanvraag

Kosten en vergoedingen:
Opnamemateriaal voor interviews (zoom H1n audio recorder) = 88€
Kosten ivm oprichting stichting = < 2500€
Verplaatsingskosten voor interviews = < 250€
Vergoeding voor deelnemers interviews = < 1000€ (72 euro netto per deelnemer)
Eigen vergoeding: organisatie bijeenkomsten, transcriptie van interviews, herwerken van materiaal, publiceren van resultaten: gemiddeld 4 uur per week gedurende 22 weken voor 16,9€ bruto uurloon = 1488€ (loonbudget + 6,5% administratie kost)

Inkomsten en deelnemersbijdrage:
Vrije bijdragen deelnemers Open Studio = > 250 euro
Computer en software (2400 euro), website host (130,3€/jaar), internet en telefoon (35€/maand) kosten = eigen inbreng ter waarde van 395,15€ gedurende 6 maanden.


Beste Leden van de Commissie,
Bij deze een aanvraag voor een kortlopende beurs, ter ontwikkeling van mijn persoonlijk traject als transdisciplinaire kunstenaar en ondersteuning bij de oprichting van de stichting voor gemeenschapskunst.Na een periode (2008-2016) als organisator van underground werkplaats (sign6) voor podiumkunsten, dans en performance evenementen (stage flavour, unlike very performing conditions festival, performing desires festival), heb ik in 2016 besloten om het roer om te gooien en een gemeenschappelijk project op te starten, artist commons brussels.

Gedurende de opstart van deze organisatie, de opbouw van de locaties en het uitbreiden van de deelnemers, ben ik daarnaast een tijd actief geweest om vanuit mijn eigen artistieke onderzoekspraktijk (commons choreographic division of embodied research) een zang en danspraktijk aan te gaan, wat dan in 2019 het YouCanCallMePage collectief is geworden (WTC brussels, DAF La Reliure, Geneva, Plattvorm Deinze, Entrepot, Kortrijk, Nightshift, Vooruit Gent,  Zsenne brussel)

In het najaar van 2019 maakte ik deel uit van de selectie voor deelname aan de 60 days of improvisation workshop door David Zambrano.
In 2020 ben ik begonnen met het geven van een wekelijkse training voor performance en improvisatie, en sinds de lente ben ik me aan het herbronnen/heroriënteren omtrent de esssentiële kant van mijn artistiek praktijk, zorg ik voor het goede verloop van de artist commons in moeilijke tijden (de opvolging van de continuiteit in het beheer van de artist commons, de  overdracht van de persoonlijke huurcontracten aan de vzw), stap ik uit het zang en dansfestijn van het collectief, draag ik de kosten van de cunst-link gallerij over naar mijn eigen verantwoordelijkheid in samenwerking met de curatoren die de jaar-programmatie organiseren.

Eveneens doe ik, na het afwerken van mijn studies aan Advanced Research and Scenography Studies in 2014-2015, op eigen houtje voort met mijn artistieke onderzoeksactiviteit met betrekking tot verlangen, die sinds een jaar wordt samengebracht onder transdisciplinary.art, wat in deze aanvraag een traject ter verdieping en ontwikkeling wordt om gedurende 2020 en 2021, samen met de begeleiding door JobYourself, een aantal nieuwe stappen te maken in mijn ontwikkeling als veelzijdig kunstenaar, choreograaf (zonder begrensde scene / the world’s a stage), artistiek onderzoeker, en als stichter van structuren voor het samenbrengen van diverse personen met uiteenlopen visies in een artistieke gemeenschap.De volledige versie van mijn project transdisciplinary.art, dat zich in de prille onderzoek, herdenk en bezin vooraleer beginfase bevind, inclusief de beursaanvraag ter ontwikkeling van dit traject in het najaar van 2020 en eerste helft van 2021, is op de website beschikbaar via deze link: https://www.transdisciplinary.art/project 

Geef het doel van de beurs aan. Onderbouw en motiveer wat u zal onderzoeken en hoe dit proces zal verlopen. Geef een werkplan met timing.
Artistiek onderzoek doen met betrekking tot filosofie, economie, psychoanalyse en kunst. Activeren en uitbreiden van mijn netwerk. Organiseren en publiceren van interviews. Oprichten van een stichting voor gemeenschapskunst. Houden van onderzoeksbijeenkomsten en performance/improvisatie training.

Voor volledige motivatie en onderbouw zie: https://www.transdisciplinary.art/project/#contextvisie

¿ Filosofie: lezen, opnemen en besprekingen beschikbaar maken van het werk waarin ik me aan het verdiepen ben. 
https://www.transdisciplinary.art/project/#onderzoeksbronnen

¿ Economie: onderzoek doen via internet en kennis bijeenbrengen van de dingen die ik tegenkom en die mijn interesses dragen en die blijken volwaardige, opkomende of reeds bestaande alternatieven te zijn.

¿ De psychologische, excuseer de psychoanalytische benadering. Verdieping in het werk van Jacques Lacan, als een begeleiding om deze verlangens en kennis, het verlangen naar kennis en uiteindelijk macht om wille van deze kennis, in goede banen te leiden en een gedreven praktijk te bedrijven die deze inzichten kan toepassen in het onderzoeksproces. 

¿ Kunst die de benadering van deze filosofische, economische, psychoanalytische interpretaties in een vorm kan gieten. Wat ik als transdisciplinaire kunstenaar doe door verschillende media bijeen te brengen, maar eveneens om met een specifiek medium te werken. Ik denk dan natuurlijk, onder andere, vooral aan beeld, taal, geluid, gevoel, beweging, zingeving.

Het activeren van mijn netwerk, interviews maken
https://www.transdisciplinary.art/project/#netwerk

Opstarten van de stichting voor gemeenschapskunst, ter beheer van gemeenschappelijk artistiek goed.
Werkplan en timing: https://www.transdisciplinary.art/project/#werkplan 
 

Hoe zal deze beurs bijdragen aan de ontwikkeling van uw traject als kunstenaar?
In 2016, bij aanvang van de galerij, Hernoemde ik mijn Smart activiteit ‘sign6’ werkplaats voor podiumkunsten tot ‘artist commons’. Ik maakte geen gebruik meer van deze activiteit, omdat we geen inkomsten hadden om deelnemers te werk te stellen en omdat ik een professionele rekening bij Triodos opende met artist commons als een feitelijke vereniging, voor het bijeenbrengen van de ledenbijdrages om de huur en kosten te betalen.

Ik had als plan om de structuur van de feitelijke vereniging om te zetten naar een stichting en later een publieke stichting te worden. In de ontwikkelingen van de artist commons in het huis VDH achtten de deelnemers dit idee onrealistisch en opteerden we voor de oprichting van een vereniging zonder winstoormerk. Voor deze verandering werd de Triodos rekening hernoemt in artist commons asbl.

De beslissing van de deelnemers om een asbl, en niet een stichting op te richten, bracht me terug tot het herdenken van dit idee, wat geïnspireerd werd uit mijn onderzoek naar de globale commons en hun economisch model dat de problemen van lokale resilience aangaat, en naar de opstart van een nieuw project: transdisciplinary.art 

Dit is een persoonlijk initiatief om een structuur van een private en/of publieke stichting op te richten. Deze structuur die eigendom commonifieert, gemeenschappelijk goed verzekert voorbij erfrecht, door middel van een legaal bindende akte, daardoor een legale preventie aangaat tegen de risico’s van freeloaders, gentrificatie, extractie van waarde, coöptatie, en andere legale achterpoortjes in private, verenigingen, coöperatieve en publieke wetgevingen sluit.

Sinds de start van de artist commons in 2016, heb ik geleidelijk aan al mijn werkmaterialen, geld, energie en tijd in dit project geplaatst, tot ik geen geld meer had om te voorzien in mijn ziektekostenverzekering en eten. In 2019 heb ik contact opgenomen met het OCMW, om me te helpen met mijn precaire situatie. Ze begeleiden me om werk te vinden dat kan gecombineerd worden met mijn artistieke praktijk, om een legale woonplaats te vinden naast mijn werkruimte en adviseerde me om op voorhand te laten weten wanneer ik een Dimona aangifte maak door mijn Smart activiteit, zodat ze mijn leefloon kunnen aanpassen in overeenstemming met mijn artistieke activiteit.

Bij aanvang van 2020 adviseerde mijn werkbegeleider me om contact op te nemen met JobYourself. Ik heb een aanvraag ingediend met transdisciplinary.art en de pre-testfase begonnen als kandidaat ondernemer van het traject met een ondernemingscoach. Mijn coach is zeer geïnteresseerd in het project, maar heeft nog nooit een dergelijk project begeleidt en adviseerde me om een ondernemingsplan te ontwikkelen dat een interactie met de markt beoogt. Het onderzoek van transdisciplinary.art is in dit opzicht een project dat een economie dient te ontwikkelen tussen de publieke instituten, de staat, de bedrijfswereld en de autonome kunstenaars; startend met mezelf als een test-case om armoede via zelfvoorzienigheid naar het in staat zijn om voor anderen te kunnen voorzien.

Volledige tekst traject als kunstenaar: https://www.transdisciplinary.art/project/#traject
Voorbereiding van het ontwikkelingstraject vind reeds plaats voor de start van de looptijd. Het gevraagde bedrag dient ter vergoeding van de geïnterviewden, de oprichting van de stichting, werkingskosten, de vergoeding voor mijn werkuren. De hoeveelheid steun heeft invloed op het aantal personen die kunnen worden betrokken bij het interviewen en het tot stand komen van de stichting in de eerste plaats, en mijn eigen situatie als artistiek onderzoeker en leidinggevende in dit project op de tweede plaats. Gedurende de looptijd van de beurs zal ik me verder ontwikkelen in het vinden van partners en deelnemers die transdisciplinary.art kunnen realiseren. https://www.transdisciplinary.art/project/#kostenvergoeding